» E-mail reacties

» Nieuws

» Contact
» Bouw Red Special

» Red Special onderdelen

» Treble boosters
» Instrumenten

» Haal en breng service

» Wachten op reparaties
» Gitaar reparaties

» Versterker reparaties

» Gitaar modificaties
Algemene voorwaarden Gitaar in Tune
Beste muzikant,

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van Gitaar in Tune welke op alle leveringen en services van toepassing zijn. Via de download pagina kan je een kopie downloaden en bewaren.

Mocht je ondanks de inspanningen om je optimaal van dienst te zijn toch niet helemaal tevreden zijn of een klacht hebben, stuur dan een e-mail naar het algemene e-mail adres. Geef in je e-mail een korte omschrijving van je klacht. Ik zal dan snel contact met je opnemen om in overleg de klacht af te handelen en een oplossing te bespreken. Je kunt natuurlijk ook telefonisch contact opnemen.

Uiteraard zetten ik me in om je optimaal van dienst te zijn en met goede services en passie er voor te zorgen dat je een tevreden muzikant bent als je bij mij een gebruikt product koopt of service afneemt.

Dank je wel voor het vertrouwen dat je stelt in en geeft aan Gitaar in Tune.

Met vriendelijke groet,
Gitaar in Tune
Algemene leveringsvoorwaarden en klachtenregeling
Datum: 01-10-2018

Inhoudsopgave:
Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit, garantie, risico en aansprakelijkheid
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Betaling
Artikel 13 - Klachtenregeling
Artikel 14 - Geschillen
Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2.Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de
ondernemer;
3.Dag: kalenderdag;
4.Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;
5.Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
6.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor
verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt
van n of meer technieken voor communicatie op afstand;

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Gitaar in Tune
Vlist, Zuid Holland
Telefoonnummer: 06-230 26 772
Website: http://www.gitaar-in-tune.nl
KvK-nummer: 67167888
Btw-identificatienummer: Op aanvraag

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst
tussen ondernemer en consument.
2.Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar
gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene
voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden
toegezonden.
3.Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst
op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking
worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene
voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg
of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4.Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of diensten voorwaarden van toepassing zijn
kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor
hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
1.Ieder aanbod heeft een beperkte geldigheidduur van 14 dagen. Indien een aanbod een andere geldigheidsduur heeft of onder
voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om
een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen
zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Het aanbod kan zowel schriftelijk,
elektronisch als mondeling gemaakt worden. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3.Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de
aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
de prijs inclusief belastingen;
de eventuele kosten van aflevering;
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

Artikel 5 - De overeenkomst
1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de
consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.Indien de consument het aanbod heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer binnen redelijke termijn de ontvangst van de
aanvaarding van het aanbod.
3.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen
ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument
elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan
voldoen en van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien de
ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd
een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie kenbaar maken op schriftelijk of op
zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden benaderd:
waar de consument met klachten terecht kan;
de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken
de informatie over garanties en service na aankoop;
de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument
heeft verstrekt vr de uitvoering van de overeenkomst;

Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1.Bij de aankoop van nieuwe producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te
ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. Ontbinding
van gebruikte producten is niet mogelijk na ontvangst van het product.
2.Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die
mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van
zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de
originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke
instructies.
Bij levering van diensten en reparaties:
3.Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden voor
zover nog geen aanvang is gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst.
4.Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of
uiterlijk bij de levering verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
5. Consument zal altijd schriftelijk kenbaar maken dat hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1.Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht van producten of nog niet gestarte diensten en reparaties, komen
ten hoogste de kosten van heen- en terugzending voor zijn rekening.
2 . Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht van diensten en reparaties na aanvang van de werkzaamheden,
zullen door ondernemer gemaakt kosten, bestelde materialen en geleverde diensten besteed aan de uitvoering van de
overeenkomst tot het moment van schriftelijk ontbinding door de consument aan de ondernemer volledig vergoed worden.
3.Indien de consument een bedrag vooruit betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30
dagen na de ontvangst van de retourzending of herroeping, terugbetalen.
4.Het risico van beschadiging en/of vermissing van door de consument verzonden producten berust bij de consument tot het
moment van bezorging aan de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1.De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten als onderdeel van het aanbod. De uitsluiting van het
herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst,
heeft vermeld.
2.Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten:
gebruikte producten waarvoor dit voorafgaande aan het sluiten van de overeenkomst duidelijk kenbaar gemaakt is
die door de ondernemer tot stand zijn gebracht in overeenstemming met specificaties van de consument;
die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
diensten en reparaties waarvan de levering met instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

Artikel 9 - De prijs
1.Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet
verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2.In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op
de financile markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan
schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3.Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn
van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien:
de ondernemer dit bedongen heeft en tijdens het aanbod:
deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5.De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief BTW en worden zonder BTW gefactureerd.

Artikel 10 - Conformiteit, Garantie, Risico en Aansprakelijkheid
1.De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde
specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2.Op gebruikte producten en diensten / reparaties verstrekt de ondernemer aan consument een garantie van 90 dagen, vanaf de
factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Uitgangspunt hierbij is dat de consument het product op normale wijze gebruikt
waarvoor deze bedoeld is. In geval van diensten / reparaties is de garantie alleen van toepassing of de uitgevoerde reparatie en niet
op het hele eindproduct. Indien het gerepareerde binnen de garantie periode weer defecte raakt kan consument retour komen naar
ondernemer met het defecte product en kiezen voor retourbetaling van het factuurbedrag, waarbij ondernemer het defecte product
houdt voor reserve onderdelen en materialen. Er kan ook gekozen worden voor aanvullende reparatie waarbij in het geval van
reparatie de aanvullende reparatiekosten voor rekening van consument komen.
3.Garantie op nieuwe producten bedraagt 2 jaar na factuurdatum. Garantie wordt verleend op basis van het retour brengen of
retour zenden van producten naar het adres van ondernemer. Ondernemer zal beoordelen of het beoogde defect daadwerkelijk
onder garantie valt of het gevolg is van onrechtmatig gebruik door consument. Kosten voor het verzenden naar ondernemer of naar
consument komen voor rekening van consument.
4.Het werken aan voor reparatie aangeboden muziekinstrumenten en apparatuur brengt altijd het risico mee van onvoorziene
beschadigingen of defecten, o.a. vanwege veroudering en verzwakking van materialen of verkeert toegepaste technieken tijdens de
bouw door derden. Ondernemer zal altijd met uiterste voorzichtigheid aan aangeboden muziekinstrumenten en apparatuur werken
en zal in geval van beschadigingen of defecten dit, indien mogelijk, zo goed als mogelijk oplossen.
5.Het is bij consument bekend dat het risico van beschadigingen en defecten t.g.v. services werkzaamheden aanwezig is en dat
ondernemer niet aansprakelijk is voor directe of indirecte schade / defecten aan de aangeboden muziekinstrumenten en apparatuur.
Ondernemer is niet aansprakelijk voor letsel schade of hieruit volgende indirecte schade ten gevolge van geleverde producten of
diensten of het betreden van het bedrijfspand van ondernemer.

Artikel 11 - Levering en uitvoering
1.De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van goederen voor diensten en
reparaties en bij de uitvoering van bestellingen.
2.Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het ondernemer kenbaar heeft gemaakt of het adres dat de
ondernemer aan de consument kenbaar gemaakt heeft.
3.Met inachtneming van het geen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde
bestellingen met bekwame spoed uitvoeren of indien een levertermijn is afgesproken conform de afgesproken levertermijn. Indien de
levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de
consument hiervan binnen een redelijke termijn bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder
kosten te ontbinden maar geen recht op eventuele schadevergoeding.
4.In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5.Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel
beschikbaar te stellen. Voorafgaande aan de levering zal de ondernemer de consument de keuze bieden een alternatief te
accepteren of af te wijzen. Bij acceptatie van een vervangend artikel kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten
van een eventuele retourzending zijn in het geval van herroepingsrecht voor een vervangend artikel voor rekening van de
ondernemer.
Indien de consument het vervangende artikel afwijst zal de ondernemer eventuele gemaakte betalingen restitueren conform artikel
7.3
6.Het risico van beschadiging en/of vermissing van door de ondernemer verzonden producten berust bij de ondernemer tot het
moment van bezorging aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Betaling
1.Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen voor producten, diensten en
services te worden voldaan aan ondernemer voorafgaande aan de levering op basis van vooruitbetaling. Indien producten, diensten
en services door de consument bij de ondernemer worden opgehaald dient de betaling contant bij levering of op basis van
vooruitbetaling voldaan te worden.
2.De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan de ondernemer te melden.
3.In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan
de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 - Klachtenregeling
1.De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht in overeenstemming
met deze klachtenprocedure.
2.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven worden
ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3.Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst,
beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14
dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan
verwachten.

Artikel 14 - Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en
dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier
kunnen worden opgeslagen.
(Bas) Gitaren, versterkers, effecten - Vlist, Zuid Holland. T 00 31 (0)6 230 26 772
Gitaar in Tune
Haal meer muziek uit je instrumenten
Afstellen, reparaties, in- verkoop
Richtprijslijst
services
Gitaar in Tune
  To legal statement 
Bezoek op afspraak - Vlist, Zuid Holland
Telefoon 06 - 230 26 772
Website design / copyright 2018 "Gitaar in Tune" 
Heb je vragen?
Gitaar in Tune staat ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 67167888


Stuur een e-mail of bel gerust
Gitaar in Tune